Algemene voorwaarden
 

Algemene Voorwaarden Hamminga Bouw- en Tuinmarkt B.V.

 

Artikel 1: Definities

1. Gebruiker: de besloten vennootschap Hamminga Bouw- en Tuinmarkt B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te Uithuizen, geregistreerd bij het handelsregister onder nummer 02059968.

2. Wederpartij: de natuurlijke persoon (eventueel handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf) of de rechtspersoon in wiens opdracht goederen worden geleverd en/of werkzaamheden worden verricht.

3. Overeenkomst: de tussen gebruiker en de wederpartij gesloten overeenkomst, waarbij gebruiker zich ten behoeve van de wederpartij verplicht tot het leveren van goederen en/of het verrichten van werkzaamheden.

Artikel 2: Toepasselijkheid

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten en leveringen van gebruiker, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk door partijen is afgeweken.

2. Toepasselijkheid van door de wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, waarbij onderhavige voorwaarden altijd zullen prevaleren boven de eventueel door de wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden.

3. Ingeval enige bepaling uit deze algemene voorwaarden in of buiten rechte wordt vernietigd, dient bij de bepaling van hetgeen tussen partijen rechtens geldt, zo nauw mogelijk te worden aangesloten bij de vernietigde bepaling. Voorts blijven de overige bepalingen uit deze algemene voorwaarden onverkort van kracht.

 

Artikel 3: Aanbiedingen en offertes

1. Alle door gebruiker gedane aanbiedingen, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Aanbiedingen worden slechts op verzoek van de wederpartij schriftelijk gedaan.

2. De door gebruiker aangeboden goederen en/of diensten worden duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en/of zo volledig mogelijk beschreven.

3. Wanneer door gebruiker aan de wederpartij een monster of model is getoond of verstrekt, dan is het monster of model slechts bij wijze van aanduiding verstrekt. Aan het verstrekte monster of model kunnen geen rechten worden ontleend.

4. Gebruiker kan niet aan een offerte of aanbieding worden gehouden indien de wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat (een onderdeel van) de offerte of aanbieding een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

5. De wederpartij dient gebruiker volledig en juist in te lichten omtrent de uit te voeren werkzaamheden en de overige van belang zijnde omstandigheden. Indien blijkt dat de inlichtingen niet volledig dan wel onjuist of deels onjuist waren en als gevolg daarvan door gebruiker extra kosten dienen te worden gemaakt, kunnen deze kosten waaronder manuren, extra materiaalkosten en materieel- en vervoerskosten door gebruiker aan de wederpartij in rekening worden gebracht.

6. Alle overeenkomsten door ondergeschikten van gebruiker aangegaan, binden gebruiker eerst, indien deze door gebruiker schriftelijk zijn bevestigd in een opdrachtbevestiging of een document van gelijke strekking.

 

Artikel 5: Uitvoering van de overeenkomst

1. Is voor de voltooiing van de overeenkomst een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de wederpartij gebruiker schriftelijk in gebreke te stellen. Gebruiker dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden alsnog uitvoering aan de overeenkomst te geven.

2. Indien gebruiker gegevens behoeft van de wederpartij voor de uitvoering van de overeenkomst, dan vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de wederpartij deze gegevens juist en volledig aan gebruiker ter beschikking heeft gesteld.

3. Gebruiker is gerechtigd werkzaamheden door derden te laten verrichten.

4. Gebruiker is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

 

5. Gebruiker zal bij de uitvoering gebruik maken van deugdelijke materialen en hulpmiddelen. Gebruiker kan door de wederpartij niet gehouden worden om materialen of hulpmiddelen van een bepaald merk of kwaliteit te gebruiken, tenzij partijen dit uitdrukkelijk in de overeenkomst hebben vastgelegd.

6. De door gebruiker uitgevoerde werkzaamheden worden als opgeleverd beschouwd indien:

- gebruiker aan de wederpartij heeft medegedeeld dat het werk klaar is om te worden opgeleverd en de wederpartij het werk heeft goedgekeurd;

- gebruiker aan de wederpartij heeft medegedeeld dat het werk klaar is om te worden opgeleverd en de wederpartij het werk niet binnen een termijn van 8 dagen heeft gekeurd;

- de wederpartij (vroegtijdig) het werk in gebruik heeft genomen of in gebruik heeft laten nemen.

Artikel 6: Levertijd en levering

1. Wanneer producten op voorraad zijn, kunnen deze meteen worden geleverd.

2. De levertijd van goederen wordt in beginsel slechts bij benadering opgegeven.

3. Slechts indien de levertijd schriftelijk is overeengekomen is deze bindend, met dien verstande dat bij overschrijding van de schriftelijk overeengekomen termijn van twee weken of meer, de wederpartij het recht heeft de koopovereenkomst of opdracht te annuleren, zonder evenwel aanspraak te kunnen maken op enige schadevergoeding. Indien er op het moment van annuleren reeds door gebruiker is gepresteerd, dient de wederpartij het reeds gepresteerde te vergoeden.

4. Indien de levertijd door overmacht wordt vertraagd en deze vertraging is naar het oordeel van gebruiker van tijdelijke aard, dan kan gebruiker de uitvoering van de overeenkomst opschorten tot de overmachtssituatie zich niet langer voordoet.

5. Verzending of transport geschiedt onder verantwoordelijkheid en voor risico van de wederpartij. Gebruiker aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade over verlies als gevolg van transport door derden.

6. De wederpartij is verplicht om de zaken en/of diensten af te nemen op de door de gebruiker meegedeelde leveringsdatum. De wederpartij is verplicht de zaken op eerste verzoek van de gebruiker af te nemen.

7. Indien de wederpartij een bestelling op afroep plaatst moet deze binnen de termijn, welke door de wederpartij is gesteld en door gebruiker is geaccepteerd, daadwerkelijk worden afgeroepen en afgenomen, bij gebreke waarvan gebruiker gerechtigd is de kosten van onderhavige bestelling en de opslag hiervan aan de wederpartij in rekening te brengen.

8. In voorkomende gevallen is gebruiker gerechtigd de goederen in fasen te leveren en de aldus geleverde goederen afzonderlijk te factureren.

Artikel 7: Prijzen en prijswijzigingen

1. De in de aanbieding of offerte vermelde prijzen zijn in euro’s, inclusief B.T.W., doch exclusief eventuele verpakkings-, bezorg-, of verzendkosten, tenzij anders is overeengekomen. Eventuele kosten voor montage- en/of installatiewerkzaamheden zullen steeds separaat worden geoffreerd.

2. Gebruiker is niet bevoegd de door hem opgegeven prijs te verhogen, tenzij de prijswijziging een gevolg is van veranderingen in het BTW tarief en/of andere wettelijke heffingen.

Artikel 8: Betaling

1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dient betaling contact te geschieden bij aflevering van de goederen, dan wel onmiddellijk na het verrichten van de diensten.

2. Voor goederen die normaal niet op voorraad worden gehouden en die speciaal voor de wederpartij moeten worden besteld, alsmede goederen die wel op voorraad worden gehouden doch niet in de door de wederpartij gewenste hoeveelheid, kan gebruiker een aanbetaling van maximaal 50% van de verkoopprijs verlangen alvorens tot bestelling zal worden overgegaan.

3. Indien gebruik wordt gemaakt van een krediet dient betaling van het factuurbedrag binnen 14 dagen na de factuurdatum te geschieden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

4. Indien de wederpartij het factuurbedrag na een termijn van 14 dagen na de factuurdatum niet heeft voldaan, is de wederpartij onmiddellijk en zonder ingebrekestelling in verzuim. De wederpartij is alsdan eveneens de wettelijke (handels)rente verschuldigd. Indien de wederpartij na sommatie in gebreke blijft met volledige betaling komen alle met de incasso van gefactureerde bedragen gemoeid gaande (buiten)gerechtelijke kosten en executiekosten voor rekening van cliënt. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom met een minimum van € 75,00, tenzij de wet anders bepaalt.

 

5. Iedere betaling strekt eerst in mindering op de kosten, vervolgens van de verschenen rente en tenslotte in mindering van de oudste facturen en de lopende rente, ook indien de wederpartij een andere volgorde voor toerekening aanwijst.

6. Gebruiker is gerechtigd alle vorderingen op de wederpartij te verrekenen met iedere schuld die gebruiker aan de betreffende wederpartij mocht hebben.

Artikel 9: Aansprakelijkheid

1. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, welke is ontstaan als gevolg van door de wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, of welke is ontstaan doordat de wederpartij niet zijn volledige medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst heeft gegeven.

2. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een handelen of nalaten van door gebruiker ingeschakelde hulppersonen, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid.

3. Gebruiker is niet aansprakelijk voor indirecte of gevolgschade.

4. De aansprakelijkheid van gebruiker is beperkt tot hetgeen uit de wet voortvloeit. Indien gebruiker aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de schade van gebruiker beperkt tot het bedrag dat voor de geleverde goederen en/of de verrichte werkzaamheden in rekening is gebracht, althans tot dat gedeelte van het bedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid van gebruiker is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar in het voorkomend geval uitkeert.

5. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van gebruiker.

 

Artikel 10: Opschorting en ontbinding van de overeenkomst

1. Gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, indien:

- de wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;

- gebruiker na het sluiten van de overeenkomst ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de wederpartij zijn verplichtingen niet zal nakomen;

- de wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;

- er sprake is van liquidatie van de wederpartij, (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van de wederpartij, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de wederpartij niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken;

- zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van gebruiker kan worden gevergd.

2. Indien de ontbinding aan de wederpartij toerekenbaar is, is gebruiker gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van gebruiker op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien gebruiker de nakoming van zijn verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

4. Indien gebruiker overgaat tot opschorting of ontbinding, is gebruiker op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade, dan wel kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

Artikel 11: Eigendomsvoorbehoud

1. Gebruiker behoudt zich de eigendom voor van de nu en in de toekomst afgeleverde zaken totdat alle huidige en toekomstige vorderingen op de wederpartij, uit welke hoofde ook, volledig zijn voldaan. Alle bij de wederpartijaanwezige zaken, geleverd door gebruiker, worden mitsdien geacht te zijn geleverd op de onbetaalde facturen.

2. Zolang de geleverde zaken niet volledig zijn betaald, blijft gebruiker onherroepelijk gerechtigd en gemachtigd om de door zijn geleverde en nog steeds bij de wederpartij aanwezige zaken, zonder rechterlijke tussenkomst terug te nemen. Alle kosten in verband met retournering zijn voor rekening van de wederpartij.

 

3. Zolang gebruiker nog enige vordering op de wederpartij heeft openstaan, is het de wederpartij niet toegestaan om over de geleverde zaken te beschikken, dan wel ter zake rechtshandelingen aan te gaan, tenzij gebruiker daaraan voorafgaande zijn schriftelijke toestemming heeft gegeven.

4. In geval van doorverkoop door de wederpartij van (nog) niet geheel betaalde goederen is de wederpartij verplicht om na een daartoe strekkend verzoek van gebruiker, al zijn rechten te dier zake jegens die derde aan gebruiker over te dragen of te verpanden, zulks naar rato van hetgeen gebruiker alsdan van de wederpartij te vorderen heeft. Ter voldoening van deze verplichting verpandt de wederpartij reeds nu voor alsdan al zijn uit doorlevering voortvloeiende rechten jegens genoemde derden. Indien de wederpartij jegens gebruiker in gebreke is met tijdige voldoening van zijn betalingsverplichtingen jegens gebruiker, is gebruiker bevoegd om die derden mededeling te doen van de onderhavige verpanding teneinde het pandrecht tot stand te brengen. De wederpartij is verplicht hieraan medewerking te verlenen door op eerste verzoek van gebruiker opgave te doen van de namen en adressen van de hiervoor bedoelden derden op straffe van het verbeuren van een onmiddellijk opeisbare boete van 10% van de openstaande vordering van ons op de wederpartij, met een minimum van € 750,00 per dag of gedeelte van de dag dat de wederpartij in gebrekeis met de nakoming van deze verplichting, alsmede een bedrag van € 500,00 voor iedere dag daarna dat de overtreding voortduurt.

Artikel 12: Overmacht

1. Het tekortschieten in de nakoming van een verplichting door gebruiker is niet toerekenbaar indien dit het gevolg is van, althans verband houdt met, een al dan niet voorzienbare buiten de macht van gebruiker gelegen omstandigheid. Als zodanige omstandigheid geldt in ieder geval, maar niet uitsluitend: onvolledige, niet tijdige of niet nakoming door leveranciers van hun verplichtingen jegens gebruiker, ongeacht de reden of oorzaak daarvan, oorlog of een daarop gelijkende omstandigheid, mobilisatie, oproer, sabotage, terreur, brand, blikseminslag, im- of explosie dan wel uitstroming van gevaarlijke gassen of stoffen, natuurrampen, extreme weersomstandigheden, epidemieën, staking, bezetting, boycot of blokkade.

2. Indien gebruiker tekortschiet in de nakoming van de overeenkomst zonder dat dit aan hem kan worden toegerekend en is nakoming blijvend onmogelijk, dan kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang worden ontbonden. Wanneer nakoming niet blijvend onmogelijk is, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat een periode van drie maanden waarin nakoming onmogelijk is, is verstreken. De wederpartij kan geen aanspraak maken op enigerlei schadevergoeding.

3. Indien aan de nakoming van de overeenkomst na een situatie van overmacht extra kosten zijn verbonden, is gebruiker bevoegd deze extra kosten in redelijkheid aan de wederpartij in rekening te brengen.

4. Indien gebruiker ten tijde van het intreden van het tekortschieten als gevolg van overmacht zijn verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst reeds gedeeltelijk is nagekomen, is gebruiker gerechtigd om het reeds nagekomen, respectievelijk het na te komen gedeelte van de overeenkomst separaat te factureren.

Artikel 13: Reclame

1. De wederpartij is verplicht het werk en/of de geleverde goederen onmiddellijk na (op)levering op zichtbare gebreken te controleren. Bij zichtbare gebreken dient de wederpartij binnen een termijn van 8 dagen na (op)levering, schriftelijk, aangetekend en gemotiveerd daarvan aan gebruiker mededeling te doen, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens gebruiker vervalt.

2. Niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval binnen 8 dagen, na ontdekking dan wel nadat zij redelijkerwijs te ontdekken waren, schriftelijk, aangetekend en gemotiveerd aan gebruiker worden gemeld, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens gebruiker vervalt.

3. De wederpartij dient gebruiker in de gelegenheid te stellen om de klacht te onderzoeken.

4. In het geval gebruiker van oordeel is dat een reclame terecht is ingediend, heeft gebruiker het recht om naar eigen keuze de zaak te vervangen of te herstellen, dan wel over te gaan tot creditering van een evenredig deel van het gefactureerde bedrag.

5. Op gebruiker rust geen enkele verplichting met betrekking tot een ingediende reclame indien de wederpartij niet aan al zijn verplichtingen jegens gebruiker (zowel financieel als anderszins) tijdig en volledig heeft voldaan.

 

6. Een reclame betreffende geleverde zaken kan geen invloed hebben op eerder geleverde of op alsnog te leveren zaken, ook niet indien die zaken zijn of zullen worden geleverd ter uitvoering van dezelfde overeenkomst.

7. Geen reclame kan worden behandeld indien geleverde zaken niet meer in elk opzicht in exact dezelfde staat verkeren als ten tijde van de levering.

 

Artikel 14: Garantie

1. Op alle nieuwe geleverde goederen die zijn geleverd en gefactureerd geldt een garantietermijn van drie maanden na factuurdatum, tenzij de wet anders bepaalt of anders is overeengekomen.

2. Garantie geldt slechts voor materiaalfouten, fouten in fabricage en/of passing, evenwel slechts nadat een garantieclaim door gebruiker is geaccepteerd.

3. De aanspraak op garantie vervalt in ieder geval indien:

a. de wederpartij niet aan de vereisten van artikel … heeft voldaan;

b. de wederpartij of derden zonder voorkennis van gebruiker en zonder haar nadrukkelijke toestemming, werkzaamheden hebben verricht die verband kunnen houden met de door gebruiker geleverde goederen of verrichtte montage-herstel- of onderhoudswerkzaamheden ten aanzien waarvan het beroep op garantie wordt gedaan;

c. de door gebruiker geleverde onderdelen zijn gebruikt in combinatie met andere dan originele onderdelen die daar kennelijk niet voor zijn bestemd, alsmede indien voor het falen van de door gebruiker geleverde goederen een andere, buiten de invloedsfeer van gebruiker, oorzaak aannemelijk is;

d. de identificatienummers op de door gebruiker geleverde goederen na de levering van deze goederen zijn veranderd, verwijderd of anderszins onleesbaar zijn gemaakt of zijn geworden;

e. de wederpartij het verschuldigde bedrag dat betrekking heeft op hetgeen waartoe de garantieclaim is ingediend niet of niet geheel heeft voldaan.

4. Het met de garantie gemoeid gaande bedrag zal nimmer hoger zijn dan het oorspronkelijk betaalde bedrag voor de betreffende goederen en/of diensten.

Artikel 15: Retourneren

1. De wederpartij heeft het recht een goed binnen tien dagen, ingaande de dag na de verkoop, te retourneren, tenzij anders is overeengekomen.

2. Het recht om een goed te retourneren bestaat enkel ingeval van onbeschadigde en ongebruikte goederen met de originele verpakking en originele kassabon.

3. Goederen die op verzoek van de wederpartij zijn vervaardigd, gemengd, bewerkt of op maat gemaakt, of goederen die op verzoek van de wederpartij zijn besteld zijn steeds uitgesloten van het recht van retournering.

4. Ingeval van retournering zal naar de keuze van de gebruiker restitutie van de koopsom, levering van een vervangend artikel of uitgifte van een tegoedbon plaatsvinden.

Artikel 16: Vrijwaring

5. De wederpartij vrijwaart gebruiker voor mogelijke aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan aan gebruiker toerekenbaar is.

6. De wederpartij is gehouden om gebruiker zowel in als buiten rechte bij te staan indien gebruiker wordt aangesproken op grond van het eerste lid van dit artikel en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Indien de wederpartij in gebreke blijft in het nemen van adequate maatregelen dan is gebruiker, zonder nadere ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van gebruiker en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening van de wederpartij.

Artikel 17: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op alle tussen partijen gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. Het verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken, gesloten te Wenen (Weens Koopverdrag) is niet van toepassing.

2. Alle geschillen tussen gebruiker en de wederpartij, waaronder begrepen geschillen over de uitleg van deze algemene voorwaarden, worden voorgelegd aan de competente rechter van de woonplaats van gebruiker, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.